Thời gian mở cửa

■Thời gian mở cửa

9:00~17:00 Từ thứ 2 đến thứ 6 

9:00~12:00 ngày chủ nhật thứ 2 và thứ 4 của tháng■Những ngày có phiên dịch viên.

  Thứ2 Thứ3 Thứ4 Thứ5 Thứ6
Tiếng Bồ Đào Nha      
Tiếng Tây Ban Nha      
Tiếng Trung Quốc        
Tiếng Việt        
Tiếng Anh      

Chủ nhật

Chủ nhật Ngôn ngữ
9/4/2023 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
23/4/2023 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
14/5/2023 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
28/5/2023 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
11/6/2023 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
25/6/2023 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
9/7/2023 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
23/7/2023 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
13/8/2023 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
27/8/2023 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
10/9/2023 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
24/9/2023 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
8/10/2023 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
22/10/2023 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
12/11/2023 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
26/11/2023 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
10/12/2023 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
24/12/2023 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
14/1/2024 Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
28/1/2024 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
25/2/2024 Tiếng Anh Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
10/3/2024 Tiếng Trung Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật
24/3/2024 Tiếng Việt Tiếng Bồ Đào Nha・Tiếng Tây Ban Nha tiếng Nhật