Địa điểm

■Địa điểm

Iga shi,Ueno Marunouchi 500, Haitopia Iga Tầng 4

Số điện thoại:0595 22 9629

Fax:0595 22 9631