Thông tin hữu ích về COVID-19

■Trợ cấp

Trong trường hợp nghỉ việc do covid-19 (休業支援金・給付金)

https://www.otit.go.jp/files/user/201216-21.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

Không thể thanh toán tiền thuê nhà vì lương bị giảm (住居確保給付金)

https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/vi/index.html

 

Khoản vay cho những người gặp khó khăn về tài chính do covid-19 (生活福祉資金特例貸付)

https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/vi/index.html

 

■Tưvấn

Tư vấn về những khó khăn trong công việc (相談窓口の紹介)

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/sp/soudan/foreigner_vnm.html

 

■Iga-shi Tabunka Kyousei Center Facebook

Thông tin mới nhất( 最新情報)

https://www.facebook.com/igashitkc/