Bình luận công khai

Chúng tôi đang tìm kiếm ý kiến ​​về Phương châm Đa văn hóa cộng sinh của Thành phố Iga (Dự thảo).

Chúng tôi muốn biết nhiều ý kiến ​​về Phương châm này. Cảm ơn bạn đã hợp tác.

 

【Cách gửi ý kiến】

Vui lòng ghi địa chỉ, tên, số điện thoại, chủ đề "Phương châm Đa văn hóa cộng sinh", và ý kiến ​​của bạn về phần có liên quan, và gửi nó.

 

URL : https://logoform.jp/form/KPw2/17997

 

* Các ý kiến được gửi sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng các hướng dẫn và sẽ được công bố trên trang web của thành phố

* Các ý kiến ​​sẽ không được trả lời riêng lẻ.

 

Phương châm Đa văn hóa cộng sinh Thành phố Iga (Dự thảo) (1.54MB)


2021年05月31日