Tỉnh Mie đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh !!

Tỉnh Mie đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh !!

【Thời gian】:từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5.

Mười hai thành phố và thị trấn, bao gồm cả Thành phố Iga, đã được chỉ định biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh !

 

 Yêu cầu đối với cư dân Thành phố:

•Tránh ra ngoài hoặc di chuyển, kể cả vào ban ngày, trừ khi cần thiết để duy trì cuộc sống.

• Tránh ra vào nhà hàng ăn uống sau 20h:00 * Có lệnh và xử phạt.

• Tránh di chuyển ra khỏi tỉnh trừ khi cần thiết để duy trì cuộc sống.

• Tránh ăn uống nơi đông người , kéo dài nhiều giờ, ngoài đường hoặc trong công viên.Đối với những người không phải là gia đình sống chung với nhau nên ăn uống trong thời gian ngắn, ít người.
Các buổi tiệc nướng tập trung đông người , kéo dài nhiều giờ sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm,tránh những nơi không thực hiện triệt để các biện pháp phòng chống lây nhiễm.

 

https://www.pref.mie.lg.jp/covid19.shtm


2021年05月10日