Bảng câu hỏi dành cho người nước ngoài tại Thành phố Iga năm 2022

Vui lòng hợp tác trả lời bảng câu hỏi.
Tuy nhiên,mỗi người vui lòng trả lời bảng câu hỏi 1 lần.
Hãy cẩn thận để không trùng lặp.
hạn chót là ngày 14 tháng 11
*Đối tượng: người trên 18 tuổi, sống ở thành phố Iga.

 

https://logoform.jp/form/KPw2/160495


2022年10月12日