Phương châm Đa văn hóa cộng sinh của Thành phố Iga (phần 1) (Dự thảo)

Chúng tôi đang tham khảo ý kiến về「Phương châm Đa văn hóa cộng sinh của Thành phố Iga (phần 1)」 (Dự thảo).
Vui lòng cho biết ý kiến của bạn.
Thời hạn : 17:00 ngày 30/11/2022 (thứ 4)

「Phương châm Đa văn hóa cộng sinh của Thành phố Iga (phần 1)」 (Dự thảo)
https://www.catapoke.com/viewer/?open=33e26

Bảng câu hỏi
https://www.city.iga.lg.jp/0000010600.html


2022年11月07日