Phiên dịch tiếng việt

Tại tòa thị chính Iga có tư vấn viên tiếng Việt (phiên dịch)có thể giúp bạn.

 

伊賀市役所 市民生活課に、ベトナム語の相談員(通訳)が配置されました。
ご利用ください。2020年06月26日